ALLBRIGHT INSIGHT

 
allbright-insight.png

Hemligheten bakom en lyckad förändringsprocess är en gedigen analys.

Allbright erbjuder en omfattande kartläggning som är förankrad i diskrimineringslagstiftningen och berör frågor inom både jämställdhet, mångfald och diskriminering. För den som sedan vill ta krafttag med analysen som grund hjälper Allbright till med skräddarsydda förslag på insatser, konkreta handlingsplaner och effektiva policys. Dessutom finns möjlighet att ta del av best practices och inspiration från andra bolag och branscher.

 
 
 
datainsamling.png

Datainsamling

Allbrights enkät sänds till samtliga medarbetare och kompletteras med djupintervjuer med ett urval av anställda. Enkäten kartlägger samtliga fem områden som diskrimineringslagen erfordrar, dessutom undersöks risker för trakasserier och diskriminering. Enkäten ger en ingående bild av ert nuvarande läge samt era styrkor och utmaningar. Genom denna kartläggning säkerställer ni att medarbetarna har fått vara med och peka ut arbetets riktning och skapar på så sätt förtroende för det framtida arbetet för mångfald.

Datainsamlingen innefattar följande sex områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • Trakasserier och diskriminering
 
 
 
 
 
 
problemanalys.png

PROBLEMANALYS

Allbright analyserar resultaten från kartläggningen och sammanställer en rapport baserat på den data som samlats in. Vi tittar närmare på utmaningar, styrkor och utvecklingsområden i koppling till er verksamhet för att i nästa steg möjliggöra en presentation av tydliga åtgärder. Svaren analyseras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och dessa ligger även till grund för de föreslagna åtgärderna. Utifrån de intervjuer som genomförts kompletteras de kvantitativa analysdelarna med en mer kvalitativ analys för att möjliggöra förtydliganden och konkreta exempel.

Problemanalysen innefattar:

 • Enkätens resultat fördelat på kön och övriga relevanta diskrimineringsgrunder
 • Identifierade styrkor och utmaningar
 • Analys av fritext och intervjuer
 • Analys av eventuell intern data
 
 
 
 
 
 
 
aktiviteter-atgarder.png

AKTIVITETER & ÅTGÄRDER

Med utgångspunkt i problemanalysen skräddarsyr Allbright förslag på åtgärder. Resultat, problemanalys och åtgärder presenteras sedan för berörda chefer under en två timmar lång, interaktiv workshop. Under workshopen får cheferna insikt i bolagets utmaningar och chans att tillsammans formulera vägen framåt. Dessutom delar Allbright med sig av best practices och inspiration från andra bolag och branscher. Gemensamt stakar vi upp riktningen för det fortsatta arbetet för inkludering och mångfald.

Aktiviteter och åtgärder innefattar:

 • Presentation av problemanalys
 • Workshop kring utmaningar och actions
 • Förslag på konkreta åtgärder
 • Best practices från andra bolag och branscher
 
 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Namn *
Namn