ALLBRIGHT INSIGHT

 
 

Hemligheten bakom en lyckad förändringsprocess är en gedigen analys.

Allbright erbjuder en omfattande kartläggning som är förankrad i diskrimineringslagstiftningen och berör frågor inom både jämställdhet, mångfald och diskriminering. För den som sedan vill ta krafttag med analysen som grund hjälper Allbright till med skräddarsydda förslag på insatser, konkreta handlingsplaner och effektiva policys. Dessutom finns möjlighet att benchmarka mot andra bolag i samma industri och ta del av deras best practices.

 
 
 
 

HUR VI JOBBAR

Hemligheten bakom en lyckad förändringsprocess är en gedigen analys. UPPDATERA DENNA TEXT

 
 
 
datainsamling.png

Datainsamling

 • Enkäter
 • Intervjuer
 • Intern information
 • Befintliga policys
problemanalys.png

Problemanalys

 • Analys av insamlad data
 • Analys av fritextsvar/intervjuer


aktiviteter-atgarder.png

Aktiviteter & åtgärder

 • Workshop med presentation av problemanalys
 • Presentation av åtgärder
 • Best practices

 
 
 
 
 
 
 
datainsamling.png

Datainsamling

Allbrightenkäten sänds till samtliga medarbetare och kompletteras med djupintervjuer med ett urval av anställda. Enkäten kartlägger samtliga fem områden som Diskrimineringslagen erfordrar, dessutom undersöks risker för trakasserier och diskriminering. Enkäten ger en ingående bild av ert nuvarande läge samt era styrkor och utmaningar. Genom denna kartläggning säkerställer ni att medarbetarna har fått vara med och peka ut arbetets riktning och skapar på så sätt förtroende för det framtida arbetet för mångfald.

Datainsamlingen innefattar följande sex områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • Trakasserier och diskriminering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
problemanalys.png

PROBLEMANALYS

Allbright analyserar resultaten från kartläggningen och sammanställer en rapport över utmaningar, styrkor och utvecklingsområden. Efter sammanställd rapport genomförs en workshop med berörda chefer eller mångfaldsgrupp där resultaten presenteras. Under workshopen presenteras Allbrights analys och skräddarsydda förslag på actions och gemensamt stakar vi upp arbetets framtida riktning.

Problemanalysen innefattar:

 • Enkätens resultat fördelat på kön och övriga relevanta diskrimineringsgrunder
 • Identifierade styrkor och utmaningar
 • Allbrights förslag på actions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aktiviteter-atgarder.png

AKTIVITETER & ÅTGÄRDER

Allbright granskar och uppdaterar policys, tar fram nya på områden där det saknas och hjälper er sätta tydliga och konkreta mål för jämställdhetsarbetet. Tillsammans tar vi med problemanalysen som grund fram en konkret handlingsplan som gör målen möjliga att uppnå och arbetet möjligt att utvärdera. Här finns även chans att ta del av Allbrights omfattande benchmarkingstatistik. Efter avslutat samarbete har ni en toolbox för att driva förändring och en fingervisning om hur ni står er gentemot konkurrenterna.

Åtgärdspaketet innefattar:

 • Policydokument och riktlinjer
 • En konkret handlingsplan med mål och åtgärder
 • Möjlighet att benchmarka mot andra bolag och branscher
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Namn *
Namn