ALLBRIGHT INSIGHT

 
 

Hemligheten bakom en lyckad förändringsprocess är en gedigen analys.

Allbright erbjuder en omfattande kartläggning som är förankrad i diskrimineringslagstiftningen och berör frågor inom både jämställdhet, mångfald och diskriminering. För den som sedan vill ta krafttag med analysen som grund hjälper Allbright till med skräddarsydda förslag på insatser, konkreta handlingsplaner och effektiva policys. Dessutom finns möjlighet att benchmarka mot andra bolag i samma industri och ta del av deras best practices.

 
 
 

HUR VI JOBBAR

 
 
 

1. Datainsamling

Data.png

 • Enkäter
 • Intervjuer
 • Intern information
 • Befintliga policys

2. Problemanalys

Analys.png

 • Analys av insamlad data
 • Analys av fritextsvar/intervjuer


3. Aktiviteter & åtgärder

Åtgärd.png

 • Workshop med presentation av problemanalys
 • Presentation av åtgärder
 • Best practices

 
 
 
 

Datainsamling

Allbrightenkäten sändes till samtliga medarbetare och kompletteras med djupintervjuer med ett urval av anställda. AllBright analyserar resultaten och sammanställer en rapport över utmaningar, styrkor och utvecklingsområden. Med färdig produkt i hand har ni en utmärkt grund för att ta arbetet vidare såväl som ett ökat förtroende hos medarbetare som fått vara med och peka ut arbetets riktning.

Datainsamlingen innefattar följande sex områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • Trakasserier och diskriminering
inspföredrag.png
 
 
inspföredrag.png

Problemanalys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 
 

Aktiviteter & åtgärder

Med utgångspunkt i utförd genomlysning erbjuder Allbright skräddarsydda förslag på actions för att ta arbetet vidare. Här får ni ta del av best practices från andra bolag och branscher så väl som AllBrights omfattande benchmarking. Efter avslutat samarbete har ni en toolbox för att driva förändring och en fingervisning om hur ni står er gentemot konkurrenterna.

inspföredrag.png