7 anledningar varför bolag bör bli jämställda

1. Jämställda bolag är välmående bolag
Forskning visar på en positiv korrelation mellan jämställdhet och lönsamhet, exempelvis när det kommer till ROE (Return on Equiety) och genomsnittlig tillväxt.

2. Mångfald gör gruppen bättre. 
Forskning visar att mångfald i en grupp leder till bättre genomsnittliga resultat. Studier på effekterna av ökad mångfald i en grupp har visat att a) individer i en grupp förbereder sig mer när de vet att gruppen kommer att vara heterogen b) gruppen kommer att ta hänsyn till och diskutera fler infallsvinklar i en diversifierad grupp och c) den diversifierade gruppen har tillsammans större sannolikhet att komma fram till rätt svar än den homogena gruppen.

3. Bättre balans i ledarskapet
McKinsey menar i sin rapport Women Matter 2 (2008), att det finns 9 olika nyckelkriterier för att vara en bra ledare. Kvinnor använder 5 av de 9 kriterierna oftare än män. Kvinnor är bättre på att definiera arbetsuppgifter och mål, att agera förebild och coacha sina anställda medan män är bättre på att fatta individuella beslut och delegera ansvar. Alla delar behövs för att ha en bra balans av ledarskapsstilar i ett företag vilket är ett argument för ökad mångfald.

4. Större kompetenspool
Kvinnor är i majoritet (54 procent) i princip i hela världen vad gäller högre utbildning och utexaminerade studenter. Det går sämre för pojkar i skolan, flickor presterar bättre och får högre betyg. Således kommer bolag som väljer att rekrytera även kvinnor kunna dra nytta av den största möjliga kompetenspoolen till skillnad från företag som endast rekryterar och befordrar män.

5. Bättre koppling till konsumenten
Enligt Boston Consulting Group (2010) fattades 73 procent av alla köpbeslut i amerikanska hushåll av kvinnor. Bolag som endast har män i styrelsen har potential att uppnå en ökad förståelse för slutkonsumenten om de öppnar upp för kvinnligt deltagande. Vi ser också att bolag i sektorer med närhet till slutkonsumenten (sällanköpsvaror och finans) har en högre andel kvinnor i styrelserna.

6. Förbättrad bolagsstyrning
I kölvattnet av företagsskandaler i slutet av 1990-talet efterfrågades förändring och mer diversifierade bolagsstyrelser. Brown och Anastasopoulos (2002) visade att styrelser med tre eller fler kvinnor presterade bättre i bolagsstyrningsfrågor än styrelser med enbart män. Studien visade också att ju mer jämställd styrelsen var desto större fokus hade man på tydlig kommunikation till anställda, på kundnöjdhet och socialt ansvarstagande.

7. Diversifierad riskprofil
Flertaliga studier har visat att män generellt tar större risker än kvinnor. Studier har visat att bolag som har minst en kvinna i styrelsen löper 20 procent mindre risk att gå i konkurs. Reneé Adams (2012) studie på kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser visade dock att dessa kvinnor var minst lika risktagande som män. Oavsett leder en diversifierad grupp till en mer diversifierad riskprofil.

Läs mer om detta i vår senaste rapport, Makten i kulisserna. Finns att ladda ner här.

Caroline Nord