Q&A om ”Riskkapitalet trängs vid skampålen"

Varför släpper AllBright denna rapport?

AllBright arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv och i förlängningen arbetsliv. Som ett led i detta arbete kartlägger och analyserar stiftelsen olika branscher och presenterar resultaten i rapporter. Riskkapitalbranschen är en bransch med stor inverkan på det svenska samhället genom de företag de äger och de pensionspengar de förvaltar. Branschen är extremt mansdominerad och därför i AllBrights intresse. Syftet med rapporten är att undersöka, kartlägga och presentera svar på varför så få kvinnor tar sig till ledande position i bolagen. Syftet är även att bistå branschen med kunskap kring hur de kan arbeta för att bättra representationen och jämställdheten på samtliga nivåer.

Hur har datainsamlingen gått till?

Andelen kvinnor och män på partnersidan och inom investerarorganisationen har samlats in genom att bolagen har kontaktats via mail och ombetts att uppge denna information. I vissa fall då bolagen inte återkopplat via mail har informationen i stället samlats in genom telefonsamtal. Siffrorna samlades in under jan-feb 2017.

Hur har personens kön kodats? 

Bolagen har i mail eller över telefon själva fått uppge andel och antal kvinnor och män på partnernivå och inom investerarorganisationen. AllBright har inte gjort några egna tolkningar av personernas kön baserat på namn, bild eller dylikt.

Vilka kommer citaten i rapporten ifrån?

Citaten kommer från några av de 30-tal intervjuer som utförts. De som citerats arbetar på någon position inom de granskade bolagen. De intervjuade innehar olika titlar som t.ex. partner, investeringsrådgivare, HR-direktör, kommunikationschef, marknadschef och ordförande. En del citat kommer från några av de 108 studenter som responderat på studentenkäten.

Vad baserar ni slutsatserna i rapporten på?

Argument och slutsatser är AllBrights egna. Dessa baseras på de 30-tal intervjuer som utförts med personer som på olika sätt har insyn i branschen. Förutom personer som arbetar inom bolagen har intervjuer utförts med forskare, studenter, journalister, branschrepresentanter och andra som på olika sätt har insyn i riskkapitalbranschen. Argument och slutsatser tar även avstamp i rapportförfattarnas kunskap om framgångsrika jämställdhetsstrategier samt de strukturer som generellt missgynnar kvinnor. Rapportförfattarnas tidigare erfarenheter bl.a. från att granska andra branscher väger även de in.

Varför utför ni kampanjer på universitet?

För att skapa förändring i framtiden är det viktigt att informera framtidens arbetskraft om dagsläget. Studenterna kan bidra till mer jämställdhet genom att sätta press på sina blivande arbetsgivare men först måste de få information om hur bra respektive dåliga bolagen är inom jämställdhetsområdet idag. AllBright arbetar dessutom för att varje människa ska ha samma möjlighet att nå sin fulla potential oavsett kön eller bakgrund. I flera av de granskade bolagen tycks det onekligen vara svårare att göra karriär som kvinna. Det tycker AllBright att studenterna har rätt att veta.

Varför avråder ni kvinnor från att söka sig till branschen? Borde ni inte uppmuntra dem för att det ska bli jämställt?

Därför att det inte är kvinnornas ansvar att “göra” branschen jämställd. Det är en tung och orättvis börda att lägga på någon som är i minoritet att denne ska kliva in och förändra inifrån. AllBright menar istället att det är bolagens ansvar att skapa jämställdhet och en inkluderande företagskultur. Först när de visar att de tar frågan på allvar tycker vi att kvinnor ska söka sig dit.

Varför hänger ni ut bolagen i stället för att hjälpa dem?

AllBright tror att dålig publicitet är en bra drivkraft för att motivera de som sitter på makten att skapa förändring. Att rikta strålkastarljuset mot de företag som misslyckas med jämställdhet har alltid varit AllBrights strategi. Detta har tidigare gjorts mot sveriges största juristbyråer och samtliga börsbolag och har visat sig ha god effekt när det kommer till att få företagsledarna att uppmärksamma problemet. Genom att uppmärksamma hela samhället på branschens problem hoppas AllBright kunna bidra till att ännu fler sätter press på företagsledarna. På så sätt är svartlistning och uthängning i förlängningen ett sätt att hjälpa företagen till förändring.

Rapporten hittar du här. 

Caroline Nord